วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

บทกรวดนํ้าและอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับ

๖๕. บทกรวดนํ้าและอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับ
   

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
    “ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติ ทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข”

อิทัง ปุญญะ พะลัง
    “ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วในครั้งนี้ ขออุทิศ ส่วนบุญกุศลนี้ให้แก่....... ที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี ขอท่านทั้งหลาย จงโมทนา พึงได้รับประโยชน์ ความสุข เช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด”
    “ขอเทพเจ้าทั้งหลาย และพญายมราช ได้โปรดเมตตา เป็น สักขีพยาน ในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ขอผลบุญนี้ จงเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้ข้าพเจ้าได้เจ้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ ด้วยเทอญ”1 ความคิดเห็น: