วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

คาถาบูชาพระราหู

๕๔. คาถาบูชาพระราหู


(นะโม ๓ จบ)


กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ 
สังวิคคะรูโป อาคัมมะ 
กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา 
ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถา ภิคีโต มหิ โน เจ 
มุญเจยยะ สุริยันติ 
กินนุ สันตะระมาโน วะราหุจันทัง ปะมุญจะสิ 
สังวิคคะรูโป อาคัมมะ 
กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา 
ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถา 

ภิคีโต มหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ.

3 ความคิดเห็น:

  1. ภาพพระราหูภาพนี้ ถ่ายที่วัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

    ตอบลบ