วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556

บทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย

๑. บทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย


    โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม  
สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง
อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามิ
สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ
ปัจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา
อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคัณหาตุ
อัมหากัง ฑีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น